Ansøgning

Alle felter er påkrævede ved mindre andet er angivet.
Har idrætten international udbredelse
Har idrætsgrenen en eliteidrætslig kvalitet og betydning i forhold til DM
Indgår ansøger i samarbejde med andre klubber/foreninger i Slagelse kommune
Er der sammenhæng og konsensus omkring eliteidrætsarbejdet mellem klubben/foreningen og det relevante idrætsforbund?

Bank oplysninger

Søg et støttesponsorat

Idrætsforeninger/klubber, eliteidrætsudøvere og talenter i Slagelse Kommune kan ansøge om støtte fra Sports Team Slagelse såfremt de forinden ansøgningen har tegnet og betalt for et medlemskab af organisationen.

Eliteidræt defineres af Sports Team Slagelse som idræt, der udvikler den enkelte idrætsudøver til at nå så højt et niveau som muligt på såvel nationalt og internationalt plan. Et højt niveau vil indebære, at der målrettet satses på at opnå danske, nordiske og internationale mesterskaber.

Med eliteudøvere og talenter menes idrætsudøvere, der kan kategoriseres som:


International elite:
Idrætsudøvere som har opnået internationale resultater på seniorniveau.
Idrætsudøvere som repræsenterer/forventes at repræsentere Danmark ved internationale konkurrencer på højt niveau.

National elite:
Idrætsudøvere som deltager på højeste niveau i nationale konkurrencer.

Talentelite:
Talenter med særligt potentiale, som har opnået gode resultater ved deltagelse i konkurrencer på regionalt, nationalt og nordisk niveau og som af bestyrelsen skønnes at have potentiale til at udvikle sig yderligere.

Hvad støttes af Sports Team Slagelse:
1. Støtte kan ydes i forbindelse med eliteidrætsudøveres og talenters træningssamlinger og -lejre i relation til og forbindelse nationale og internationale konkurrencer. Der ydes dog normalt ikke støtte til samlinger og lejre der afholdes i udlandet.
2. Støtte kan ydes til ekstraordinære skønnede nødvendige udgifter til idrætsmateriel og træningsfaciliteter for talenter og eliteidrætsudøvere.
3. Tilskud til aflønning af elitetrænere og specialtrænere i Danmark som målrettet arbejder med eliteidrætsudøvere og talenter som er omfattet af en af de nævnte kategorier.

Hvordan udvælges støttemodtagerne:
1. Bestyrelsen i Sports Team Slagelse fordeler suverænt de støttemidler, som organisationen råder over.
2. Bestyrelsen i Sports Team Slagelse udvælger suverænt hvilke idrætsgrene, som skal nyde fremme. Dette sker bl.a. under hensyntagen til klubben/foreningens organisation samt en vurdering af den pågældende idræts faciliteter lokalt.
3. Sports Team Slagelse har den overordnede politik, at man ønsker at støtte de udvalgte idrætsgrene således, at idrætsgrenen får et reelt økonomisk løft. Dette afstedkommer naturligvis, at det vil være et begrænset antal idrætsgrene, som vil kunne komme i betragtning.
4. Det skønnes, at nogle idrætsgrene er så omkostningstunge, at de midler som Sports Team Slagelse råder over, ikke vil kunne gøre en reel forskel og at man derfor ikke ønsker at støtte disse.
5. De oplysninger som gives jf. Sports Team Slagelses støttekoncept indgår ligeledes i bestyrelsens overvejelser.

Hvem kan ikke modtage støtte:
Der kan ikke gives støtte til personer under 15 år.
Ansøgninger fra enkeltpersoner behandles ikke.

Karantænedømte idrætsudøvere grundet doping eller anden overtrædelse af et specialforbunds regler.

Professionelle klubber: Sports Team Slagelse kan ikke i henhold til Kommunalfuldmagten og Eliteidrætsloven støtte pro¬fessionelle klubber, som kan betegnes som værende egentlig erhvervsvirksomhed, da en væsentlig del af organisationens økonomiske fundament er kommunalt tilskud.


Ansøgningsprocedure
Der kan kun ansøges om støtte ved fremsendelse af det af Sports Team Slagelse udarbejdede ansøgningsskema, som kan downloades her på Sports Team Slagelses hjemmeside eller som kan tilsendes efter henvendelse til Sports Team Slagelses sekretariat.

Alle ønskede de på ansøgningsskemaet ønskede oplysninger, skal gives af hensyn til den samlede vurdering.
Skønnes det ikke muligt, at give en ønsket oplysning, begrundes og anføres dette.

Alle ansøgninger og bilag skal fremsendes elektronisk til jeege@slagelse.dk

Der skal i ansøgningen, jf. støttekonceptet, gives en grundig redegørelse for, hvorfor støtten søges, hvad man konkret vil bruge denne til og hvilke resultater man forventer at opnår med støtten.

Ansøgningsterminer og støtteperioder:
Senest 1. februar, med støtteperiode 1. april til 31.marts.
Senest 1. august, med en støtte periode 1. oktober til 30. september.

Den enkelte forening eller klub kan kun modtage støtte én gang årligt.

Der kan forventes svar inden henholdsvis udgangen af marts og september måned. Eventuelle afslag begrundes ikke.

Modydelser:
Tildeles man støtte forventer Sports Team Slagelse følgende modydelser:

  1. Når støtteaftale indgås, underskrives en specifik aftale omkring de krav som forventes opfyldt fra modtagers side.
  2. Sports Team Slagelse logo skal sættes på foreningens/klubbens hjemmeside med direkte link til organisationens hjemmeside.
  3. Foreningen/klubben skal to gange i støtteperioden udarbejde og fremsende en skriftlig redegørelse for anvendelsen af den bevilgede støtte og de opnåede resultater.
  4. Forinden udbetaling af støtte, skal der fremsendes en handlingsplan, som beskriver hvorledes klubben/foreningen konkret vil markedsføre Sports Team Slagelse i støtteperioden.
     

Udbetaling af den ydede sponsorstøtte sker efter aftale med Sports Team Slagelses kasserer. Støtten udbetales normalt i 2 rater.


Såfremt den indgåede støtteaftale misligholdes, kan Sports Team Slagelse til enhver tid kræve det fulde støttebeløb tilbagebetalt.