Forretningsorden

Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse udarbejder årligt forretningsorden for Sports Team Slagelse.

Bestyrelsens overordnede opgaver:

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der etableres et samarbejde mellem sponsorer, erhvervslivet, erhvervsklubber, uddannelsesinstitutionerne, SIR, medlemsklubberne, eliteidrætten som sådan og kommunen. Samarbejdet skal sikre optimale muligheder for, at den af Slagelse kommunes til enhver tid gældende politik omkring eliteidræt kan gennemføres.

Bestyrelsen har fuldmagt til at tegne alle sponsorater som inddeles i to kategorier: Erhvervssponsorater (årligt beløb på 50.000 kr. og derover i minimum 1 år). Private og øvrige sponsorater (årligt beløb fra 1000 kr. og derover). Bestyrelsen udvælger suverænt de idrætsgrene som ønskes støttet med midler fra organisationen. Bestyrelsen opdeler eliteidrætsudøverne, International elite, National elite og Talentelite og bestemmer størrelsen af støtten til disse ud fra de økonomiske ressourcer som er til rådighed. Bestyrelsen kan i et samarbejde med den enkelte eliteidrætsudøver tilrettelægge en overordnet handlingsplan for denne omkring bosætning og uddannelse, såfremt der er behov for dette. Bestyrelsen opstiller overordnede kriterier for markedsføringen af Sports Team Slagelse, sponsorsynligheden og events. Bestyrelsen fastsætter årligt medlemskontingentet for medlemmerne af organisationen.

Bestyrelsens daglige opgaver:

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet, og er kun beslutningsdygtig, når mindst en over halvdelen af denne, her i blandt formand eller næstformand, er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt på foranledning af formanden eller såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker dette. Indkaldelse til bestyrelsesmøderne skal ske skriftligt og med mindst 3 dages varsel.

Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflerhed blandt bestyrelsens medlemmer. I forbindelse med kassererens kvartalsvise gennemgang af regnskabet i henhold til vedtægterne, skal de dertil hørende bilag godkendes af formanden eller næstformanden. Kassereren har ikke ene prokura vedrørende organisationens konto, men følger tegningsreglerne jf. vedtægternes § 7.

Bestyrelsen drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Center for Kultur & Fritid kan efter ønske fra bestyrelsen fungere som sekretariat for Sports Team Slagelse. Omfanget og opgaverne aftales mellem den til enhver tid siddende bestyrelse og Center for Kultur & Fritid.