Støttekonceptet

Idrætsforeninger og klubber, eliteidrætsudøvere og talenter i Slagelse Kommune kan modtage støtte fra Sports Team Slagelse såfremt har tegnet og betalt for et medlemskab af Sports Team Slagelse.

Hvem kan modtage støtte?

For at modtage støtte forudsættes, at denne efter bestyrelsens vurdering, konkret medvirker til at synliggøre og markedsføre Slagelse Kommune. Enkeltpersoner kan kun søge tilskud gennem respektive foreninger/klubber. Der kan gives støtte til udvikling af individuelle idrætsudøvere, grupper af eliteidrætsudøvere samt hold, som opfylder oplistede krav.

International elite: Idrætsudøvere som har opnået internationale resultater på seniorniveau. Idrætsudøvere som repræsenterer/forventes at repræsentere Danmark ved internationale konkurrencer på højt niveau.

National elite: Idrætsudøvere som deltager på højeste niveau i nationale konkurrencer.

Talentelite: Talenter med særligt potentiale, som har opnået gode resultater ved deltagelse i konkurrencer på regionalt, nationalt og nordisk niveau, og som af bestyrelsen skønnes at have potentiale til at udvikle sig yderligere.

Idrætsgrenenes forskellighed: De forskellige idrætter har en a) forskellig størrelse og b) udberedelse og dermed c) konkurrenceintensitet, hvorfor vurderingen også består i at vægte profileringen af Slagelse kommune udenfor kommunens grænser.

Karantænedømte idrætsudøvere grundet doping eller anden overtrædelse af et specialforbunds regler. Professionelle klubber: Sports Team Slagelse kan ikke i henhold til Kommunalfuldmagten og Eliteidrætsloven støtte professionelle klubber, som kan betegnes som værende egentlig erhvervsvirksomhed, da en væsentlig del af organisationens økonomiske fundament er kommunalt tilskud. Den enkelte forening eller klub kan kun modtage støtte én gang årligt.

Støtte kan ydes i forbindelse med eliteidrætsudøveres og talenters træningssamlinger og -lejre i relation til og i forbindelse med nationale og internationale konkurrencer. Der ydes dog normalt ikke støtte til samlinger og lejre der afholdes i udlandet. Støtte kan ydes til helt ekstraordinære skønnede nødvendige udgifter til idrætsmateriel og træningsfaciliteter for udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere.

Tilskud til aflønning af elitetrænere og specialtrænere i Danmark som målrettet arbejder med eliteidrætsudøvere og talenter som er omfattet af ovennævnte kategorier. Støtte kan ydes til “elite/talentprojekter” i klubsamarbejde med flere klubber indenfor samme idrætsgren. I sådanne tilfælde kan bestyrelsen afvige fra at den enkelte forening eller klub kun kan modtage støtte én gang årligt, da der således er tale om et flerklub “projekt”.

Vedtaget af bestyrelsen i Sports Team Slagelse den 18. maj 2022 med ikrafttræden den 1. juli 2022.

Klubben/foreningens idrætslige placering:
1. Har idrætsgrenen international udbredelse og i hvilken grad?
2. Har idrætsgrenen en eliteidrætslig kvalitet og betydning i forhold til DM?
3. Hvilke internationale konkurrencer og mesterskaber er relevante i forbindelse med klubben/foreningens elitesatsning?
4. Indgår klubben/foreningen i et samarbejde med andre klubber/foreninger i Slagelse Kommune?

Klubben/foreningens idrætslige faktorer:
1. Er der regional og national talentkvalitet?
2. Er der en national/international konkurrencekvalitet?
3. Er der en national/international træningskvalitet?
4. Er der en national/international træningskvantitet?

Konkurrence og resultatniveau:
1. Hvad er resultatperspektivet på regionalt, nationalt og internationalt niveau?
2. Hvordan er klubben/foreningens nuværende resultatniveau på såvel senior som på talentsiden?
3. Hvilke forventninger har klubben/foreningen til det fremtidige resultatniveau?
4. Er der i klubben/foreningen et tilstrækkeligt og kvalificeret talentgrundlag?

Organisatoriske og ledelsesmæssige faktorer:
1. Er der de nødvendige menneskelige ressourcer såvel kvantitativt som kvalitativt til at gennemføre talent- og eliteidrætsarbejdet fremover i klubben/foreningen?
2. Er der tilknyttet de nødvendige trænere med den nødvendige ekspertise og kompetence?
3. Har klubben/foreningen udarbejdet og implementeret en eliteidrætspolitik med strategier og handlingsplaner?
4. Er der udarbejdet handlingsplaner og målsætninger for den enkelte eliteidrætsudøver/hold?

Økonomi:
1. Har klubben/foreningen de tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at finansiere det påtænkte elitearbejde såvel for nuværende som fremover?
2. Hvilket budget er opstillet for eliteidrætssatsningen?
3. Klubben kan søge om 1- eller 2-årige tilskud hvis klubbens/foreningen tilsvarende har en flerårig elitestrategi og handlingsplaner – der gives dog alene accept for et år ad gangen og accept af år 2 sker dog tidligst 12 måneder efter, hvor at klubben/foreningen fremviser status på handlingsplanerne, og herefter træffer bestyrelsen beslutning for år 2.

Kommercielle faktorer:
1. Er der national/international medieinteresse for den specifikke idrætsgren?
2. Er der tilskuerinteresse for den specifikke idrætsgren?
3. Kan den pågældende idrætsgren tiltrække store nationale og internationale stævner og arrangementer til Slagelse Kommune?
4. Er der lokalt de nødvendige faciliteter til dette?

Samarbejde med specialforbund:
1. Er den påtænkte eliteidrætssatsning forankret i forhold til specialforbund og idrætsorganisationer?
2. Er der sammenhæng og konsensus omkring eliteidrætsarbejdet mellem Klubben/foreningen og relevante specialforbund?